Winkelwagen

Mini Cart

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Verfwebshop.be

Deze website is eigendom van Ekoma bvba.

Maatschappelijke zetel:

Ekoma bvba

Koningin Fabiolastraat 152C

8560 Gullegem

België

 

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00

E-mailadres: info@verfwebshop.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0843.634.239

ING bank

Rekening 363-1009128-77

IBAN (voor internationale overschrijvingen): BE80 3631 0091 2877

BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op

verfwebshop.be en alle leveringen.

Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Ekoma is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder

betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die

volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

 

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen Ekoma en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Ekoma

gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.

Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en

de aanvaarding daarvan.

Ekoma behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of om de bestelling aan extra voorwaarden

te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedure of

problemen bij vorige orders.

Ekoma bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen e-mail met een bevestiging is

verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij Ekoma geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of

via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

De transactiegegevens worden, versleuteld met SSL-technologie, over het internet verstuurd. Dit om de

online betaling en uw persoonsgegevens veilig te waarborgen. Hiervoor heeft u geen speciale software

nodig.

In geval van niet tijdige betaling is Ekoma bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen

volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de e-mail met de bevestiging worden steeds opgemaakt in de taal van de

website.

 

Levering en Levertijden

De door Ekoma opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling

via overschrijving. Hierbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven

wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de

koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Ekoma levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is

overeengekomen.

De lever- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de

verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een

indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

 

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen

en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden

zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ekoma is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte

adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische

gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Ekoma bvba doet er alles aan om deze

gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt.

Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de

leveranciers. In deze gevallen zal Ekoma bvba u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing

voorstellen.

De producten aangeboden door Ekoma bvba voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden

verkocht.

Het is mogelijk dat Ekoma bvba op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk

interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief.

Ekoma bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het

gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Ekoma bvba heeft u volgens de Belgische wet betreffende de

handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd

van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst nemen door u of namens u.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is

 

geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete,

onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit, binnen de gestelde 14

kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, schriftelijk of telefonisch kenbaar

te maken.

Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden. Dit kan zonder opgave van

de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek

annuleren, retourneren en ruilen op onze website.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk

binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle

meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij

de retourzending, ook uw bankrekeningnummer.

De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende

gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Ekoma betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst

van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan

wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft

in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits

het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het

verzakingsrecht van 14 kalenderdagen. Ieder aangekleurd product is een speciaal voor u gemaakt

product. Dus aangekleurde producten worden niet teruggenomen.

Deze uitzondering geldt ook voor: bederfelijke goederen, cd's, dvd's, software of andere

vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd

geopend.

Wanneer een product beschadigd is, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: Ekoma bvba, Koningin Fabiolastraat

152C , 8560 Gullegem, België

 

Garantiebepalingen

Ekoma bvba volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend

en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Ekoma bvba behalve de verzendkosten gemaakt

door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

De echtheid van de kleur van de verf kan verschillen met kleurstalen en kleur op scherm.

Op kleurafwijkingen kan Ekoma niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken -

aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na

levering aan Ekoma bvba te melden.

 

Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2

maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Ekoma bvba.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn

ten laste van Ekoma bvba.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop

Ekoma bvba geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ekoma bvba niet in staat is haar

verplichtingen na te komen.

Ekoma bvba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat Ekoma haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ekoma bvba opgeschort. Indien

de periode langer duurt dan 8 weken waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door

Ekoma bvba niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Zonder dat er in

dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro

en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Als Ekoma bvba met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Ekoma bvba niettemin gerechtigd tot

verhoging van de prijs.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst

ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de

offerte staat vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of

bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan

Ekoma bvba of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht

gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de

bestelling.

Ekoma bvba behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting

van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van Ekoma, of

overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.

Tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of

specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de

gebruiker worden beschouwd.

 

Ekoma bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,

nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in

de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of

indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ekoma de grootst mogelijke

inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Ekoma bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse

schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u

de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving

aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ekoma bvba geeft geen garanties voor de goede werking

van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of

tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of

onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Ekoma bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze

aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,

inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,

werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van

apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar

verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een

impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Ekoma bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere

kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of

de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.